Stawka opłaty OZE w górę

Działając na podstawie art. 98 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz. 478 z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki poinformował, że od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. stawka netto opłaty OZE (tj. stawka pomniejszona o należny podatek od towarów i usług) wynosi 3,70 zł/MWh.

Po raz pierwszy opłata OZE pojawiła się na naszych rachunkach za energię w lipcu 2016 r., gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, konkretnie jej rozdział czwarty. W 2016 roku do systemu wsparcia zielonej energii dopłacamy 2,51 zł za 1 MWh, czyli ponad złotówkę mniej.
W myśl art. 45 ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne uwzględniają w taryfie za usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej opłatę, o której mowa w art. 95 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii, ustalaną na podstawie stawki opłaty OZE.

Opracowanie: Ewa Kwapich