Najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce

W dniu 22 maja w Krakowie uruchomiona została najnowocześniejsza sortownia odpadów w Polsce!

Nowa sortownia jest w pełni zautomatyzowana. Bezobsługowa instalacja do sortowania odpadów komunalnych ma przepustowość 100 000 ton rocznie zmieszanych odpadów komunalnych i 50 000 ton/rok odpadów komunalnych selektywnie zbieranych. Przywożone do sortowni odpady trafiają na przenośnik podający je do sita bębnowego, gdzie w procesie mechanicznego sortowania zostają wyodrębnione trzy frakcje, w zależności od wielkości odpadów. Linia technologiczna zawiera obrotowe sito bębnowe, dwa sita kaskadowe, trzy separatory metali żelaznych, trzy separatory metali nieżelaznych, dwa separatory balistyczne, dziesięć separatorów optycznych, 125 przenośników transportujących odpady, prasa belująca, dwie kabiny sortownicze, w których odzyskiwane odpady surowcowe przed podaniem do sprasowania i zbelowania są doczyszczane ręcznie z ewentualnych zanieczyszczeń. Cały proces jest sterowany automatycznie przez komputer. Instalacja posiada także węzeł do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów nienadających się do recyklingu. Wytworzone w ten sposób paliwo alternatywne wykorzystywane jest jako źródło energii np. w cementowniach.

Nowa sortownia wchodzi w skład Centrum Ekologicznego Barycz. Jest to kompleks wzajemnie ze sobą współpracujących obiektów (instalacji) związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W skład Centrum Ekologicznego Barycz wchodzi instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), sortownie, kompostownia, punkt selektywnego zbierania odpadów, a także instalacja do produkcji energii z biogazu. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz działa także ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży, chętnie odwiedzana przez szkoły. Budowa poszczególnych elementów Centrum Ekologicznego Barycz realizowana była przy wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej.

wywóz opadów, wynajem kontenerów na śmieci w Krakowie

Ostatnim i bardzo ważnym elementem krakowskiego systemu gospodarki odpadami będzie krakowska spalarnia odpadów, która zostanie oddana do użytku już w przyszłym roku. Krakowski Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów – czyli właśnie spalarnia – wykorzystując jako paliwo pozostałości z sortowania, będzie produkować energię elektryczną i cieplną na potrzeby Miasta Krakowa. Inwestycja ta będzie dopełnieniem i domknięciem krakowskiego systemu gospodarki odpadami i sprawi, że jako gmina spełnimy rygorystyczne wymogi odzysku odpadów nałożone przez Unię Europejską, unikając w ten sposób dotkliwych kar finansowych.